Certificats

Obligatori : és el requisit mínim que ha de complir qualsevol producte posat al mercat, d'acord amb la directiva de baixa tensió. Assegura que el producte compleix amb els requisits essencials de seguretat establerts en aquesta directiva.

 • Certificat de conformitat CE : és un document emès per la mateixa empresa en la qual aquesta dóna fe de la conformitat als requisits de seguretat dels seus productes.
 • Marcat del símbol CE : sobre el producte o el seu embalatge.

Voluntari : els certificats de tots els nostres productes generats pel departament de qualitat de la nostra empresa.

Voluntari : les marques de qualitat addicionals N i NF són atorgades per organismes de reconegut prestigi com AENOR o AFNOR, i asseguren que el producte compleix amb els requisits de la norma que l'afecta, comprovat amb assaigs en laboratoris independents i auditories a la fàbrica per verificar els mètodes de producció i assaig.

 • Certificat AENOR de producte
  Sistema de tubs rígids per a la construcció de cable
  030/002126

  Elèctrodes de posada a terra per a instal•lacions de baixa tensió en edificis
  Piques ciclindricas acoblables d'acer-coure.
  030/002092   030/002161
 • Certificat ISO-9001 d'empresa
  SGI 3198357/B
 • Certificat NF de producte
  Sistema de tubs rígids per a la conducció de cable
  559835