Reglamentació


Normes de productes:
  • Sistemes de tubs per conducció de cables. Aquesta norma s'aplica tant als tubs com als seus accessoris, donant la conformitat al sistema complet. El sistema de tubs ha de ser conforme a una de les parts -2. Aquesta norma substitueix des de 2008 a la sèrie UNE EN 50086 que apareix esmentada en el REBT:

        1.- UNE EN 61386-1. Requisits generals
        2.- UNE EN 61386-21. Requisits per a tubs rígids.

  • Elèctrodes de posada per a instal•lacions de baixa tensió en edificis. Piques cilíndriques acoblables d'acer-coure. Aquesta norma s'aplica a les piques de connexió a terra per a instal•lacions de baixa tensió, tant a piques llises com roscades o acoblables.

    - UNE 202006.

Normativa